img

Regulamin

Regulamin

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;
2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady
świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Skitomo.pl;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.ombre.pl, za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
zawarta pomiędzy Skitomo a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem www.skitomo.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
3. Sklep internetowy skitomo.pl działający pod adresem www.skitomo.pl, prowadzony jest
przez Ski Tomo Tomasz Węgrzynkiewicz, Świerkowa 1, 43-370 Szczyrk NIP: 9371506543.
Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw
gospodarki.
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
Sklepu Internetowego.
5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań
technicznych: Dostęp do Internetu, Dowolna przeglądarka internetowa
6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać
dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ski Tomo zastrzega sobie możliwość
ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które
ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym
powiadomieni.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.skitomo.pl oraz
pobrać go i sporządzić jego wydruk.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć
zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
Ski Tomo może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak
również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze
skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w
szczególności, gdy Klient:
– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Ski Tomo za zachowania
niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet lub godzące w dobre imię Ski Tomo
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby
nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
Ski Tomo,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść
na stronę internetową www.skitomo.pl dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne
czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje
dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego
złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz
wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami
oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych
danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie
złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej
ceny oraz wszystkich innych kosztów.
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,
podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku
potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w
rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi
oświadczenie woli zawarcia z Ski Tomo Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu
informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z
Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie
wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.skitomo.pl oraz
pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków
(regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze
zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
V. Dostawa
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania
Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
– Poczty Polskiej
– Firmy kurierskiej
– Paczkomatów
– Paczka w Ruchu, Royal Mail
Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Ski Tomo
Tomasz Węgrzynkiewicz, Świerkowa 1, 43-370 Szczyrk, Polska, Od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 – 18.00 po wcześniejszym kontakcie z firmą
Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Zamówienia są realizowane przez sklep w ciągu 48h. Kurierzy dostarczają paczkę w ciągu
24h od nadania, natomiast paczkomaty InPost, Poczta Polska oraz Paczka w Ruchu ma 48h na
doręczenie zamówienia. Royal Mail dostarcza paczkę do miejsca docelowego maksymalnie w
ciągu 4 dni. i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
4. Uszkodzenia Towaru powstale podczas dostawy.
W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko
przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną
dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie
prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami.
Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych
konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla
Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze
zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc
przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela
transportu.
VI. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
– przelewem
– za pobraniem
Dodatkowa opłata w wysokości: 8 PLN
– płatnością w systemie Przelewy24
VII. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od
dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż
przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Jednakże, w celu przyśpieszenia realizacji
procesu odstąpienia od umowy, Znacznie ułatwi to pracę naszego działu obsługi klienta.
Dane kontaktowe:
Ski Tomo
ul. Świerkowa 1
43-370 Szczyrk
biuro@skitomo.pl
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy
Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie
później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem
płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Ski Tomo ul. Świerkowa 1 43-370
Szczyrk, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed
upływem terminu 30 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
Dotyczy Klienta będącego Konsumentem
Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo
odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w
art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje można składać:
– na piśmie na adres: Ski Tomo ul. Świerkowa 1 43-370 Szczyrk,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@skitomo.pl
W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do
rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod
wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego
zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo
udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować
do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem
dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest
używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej
wydania.
W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji,
w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego
sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny,
odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych
składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących
wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem podania zalecanych informacji.
Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:
Kupujący niebędący jednocześnie Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie
zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił
niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później –
jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. W przypadku braku
zawiadomienia o wadzie, towar uznaje się za przyjęty. Powyższe nie obowiązuje w
przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady. Reklamacje można składać pisemnie
na adres Sklepu oraz drogą elektroniczną.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną
1. Ski Tomo podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu
internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje
się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w
funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z
funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: www.skitomo.pl
3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu
internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia jej złożenia.
X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń
1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter
dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
– Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy
sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej
Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim
inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów
między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym
możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej
oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
XI. Postanowienia końcowe
1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo
według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ski Tomo a Klientem, który nie
jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja
2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek
sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z
powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące
przepisy prawa polskiego.